Shri Jayprakash Maheshkumar Soni
Deputy Registrar (Admin)
Phone : 079-23977419
Email : jpsoni@cug.ac.in